Doelgroep-Specialisatie

De WalBurgt is een organisatie die zich specialiseert in het bieden van begeleiding voor mensen met ASS en/of psychische problematiek. Dit kan zijn binnen een woonvorm maar ook in de vorm van ambulante begeleiding. Daarnaast biedt de WalBurgt ook beschermd wonen/begeleiding voor cliënten vanuit de Forensische zorg (DeForZo).

De WalBurgt biedt kleinschalige woonvormen waarbij zorg op maat centraal staat. De woonbegeleiding die wordt ingezet is afhankelijk van de hulp en zorgvraag van de cliënt.

Samen met de cliënt en eventueel met zijn of haar netwerk en indien nodig met het wijkteam, wordt er een zorgplan opgesteld. In dit zorgplan staan doelen voor een halfjaar. Elk half jaar wordt er samen geëvalueerd en wordt indien nodig het zorgplan aangepast naar aanleiding van de ontwikkeling in de gestelde doelen.

De begeleiding kan op één of meerdere domeinen (wonen-werken-vrije tijd) gericht zijn. Hierbij kan gedacht worden aan (praktische) ondersteuning in het huishouden, ondersteuning bij administratie en financiële zaken of hulp bij het vergroten van de sociale zelfredzaamheid. Denk hierbij aan het zoeken naar een passende daginvulling. Dit kan bijvoorbeeld zijn; betaald werk, vrijwilligerswerk of een passende (begeleide) dagbesteding. Het streven is naar en zinvolle invulling van vrije tijd waarbij er sprake is van de juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

De WalBurgt zal tevens monitoren of er sprake is van een gezonde leefstijl en psychische balans. Als er behandelvragen liggen kan de WalBurgt samen met de cliënt op zoek gaan naar of ondersteuning bieden bij het zoeken naar een passende behandelvorm.

Wij bieden een integrale aanpak voor onze cliënten. Onze begeleiding bestaat daarom uit één of meerdere van de onderstaande verschillende ontwikkel-gebieden:

 • Begeleiding bij het zoeken van een zelfstandige woonruimte;
 • Gezondheid: inventarisatie van eventuele verslavingsproblematiek, het motiveren van cliënten om deel te nemen aan verslavingshulpverlening en de begeleiding daarvan;
 • Scholing: begeleiding bij het vinden van een geschikt leer-werktraject;
 • Werk: begeleiding bij het vinden van werk;
 • Financiën: begeleiding bij het op orde brengen van de (financiële)administratie;
 • Dagbesteding: begeleiding bij het zinvol invullen van de dag;
 • Vrije tijd: begeleiding bij het zinvol invullen van vrije tijd;
 • Sociaal functioneren: begeleiding bij het creëren van een veilige sociale omgeving en het vergroten van het netwerk;
 • Criminaliteit: begeleiding bij het nakomen van de afspraken met de reclassering en voorkomen van recidive.

Uitsluitingscriteria kunnen zijn:

 • Leeftijd jonger dan 18 jaar;
 • Aanwezigheid van actieve psychose;
 • Structureel agressief gedrag;
 • Verslavingsproblematiek;
 • Het niet kunnen beheren van een eigen voordeur.

Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie wensen dan kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de WalBurgt. De mogelijkheid wordt geboden voor een informatief gesprek. U wordt dan gedetailleerd geïnformeerd over de verschillende vormen van begeleiding en wonen en wordt er samen met u gekeken naar mogelijkheden die passen bij uw hulpvraag.

Forensische zorg

De cliënten die wij begeleiden vanuit DeForZo hebben te maken met zowel forensische als psychiatrische problematiek. Zij hebben moeilijkheden om hun leven in de maatschappij (weer) op te pakken. Zijn hebben begeleiding nodig op verschillende levensgebieden om de kans op recidive te verminderen. Onze focus ligt op het opbouwen we aan een goede vertrouwensrelatie met onze cliënten. Wederzijds vertrouwen is naar ons idee de basis en het allerbelangrijkste binnen de forensische zorg. Hoe ziet de WalBurgt de forensische zorg? Wij staan altijd naast de cliënt, we luisteren goed en proberen contact te maken. Op deze manier willen we erachter wat er echt speelt en vanuit daar meedenken in oplossingen i.p.v. denken in struikelblokken en/of problemen.

Wij beschikken over gespecialiseerde en ervaren medewerkers die hun werkervaring op hebben gedaan in verschillende P.I en jeugdgevangenissen. Wij kunnen dus spreken over deskundigheid op het gebied van de forensische zorg. Daarnaast hebben we een netwerk van gespecialiseerde externe partners. Hiermee kunnen we afstemmen met de psychiatrische zorg en met het sociale netwerk van de cliënt.

“De mens staat in onze hulp centraal, niet het delict. Met de juiste alertheid streven we ernaar om uiteindelijk zoveel mogelijk recidive te voorkomen en de hoogst haalbare sociale zelfredzaamheid te creëren.”